Fajerwerki

Fajerwerki – wystrzałowo, a nie wybuchowo

Fajerwerki to materiał łatwopalny i wybuchowy – o wysokiej temperaturze palenia i dużym polu rażenia w momencie wybuchu. To nie zabawka, którą można dać dziecku! Zwróć uwagę, że producent (nie bez przyczyny) wskazuje, iż fajerwerków mogą używać tylko osoby powyżej 18 roku życia.

 

Żeby fajerwerki i petardy stały się bezpieczną atrakcją, musisz pamiętać o kilku zasadach:

1.  kupuj je w sprawdzonych miejscach, by mieć pewność, że były właściwie przechowywane i nie są uszkodzone,

2.  przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi,

3.  nie odpalaj ich w rękach. Jest to przyczyną bardzo wielu poważnych urazów rąk. Jeżeli w instrukcji jest napisane: „nie trzymać w ręku”, to nie trzymaj! Nawet, jeśli ktoś mówił, że nic mu się nie stało…

4.  wypuszczaj je w otwartej przestrzeni,

5.  nie odpalaj ich w pomieszczeniach zamkniętych; w mieszkaniu odbiją się od ściany i mogą zrobić komuś krzywdę (oparzyć, uszkodzić wzrok i słuch) lub doprowadzić do pożaru,

6.  nie odpalaj ich w pobliżu drzew i domów oraz w miejscach narażonych na pożar, np. zakładach przemysłowych, portach lotniczych,

7.  nie odpalaj ich z balkonów, tarasów ani okien,

8.  po ich odpaleniu odsuń się na wskazaną w instrukcji odległość,

9.  nie wbijaj fajerwerków w ziemię; sztuczne ognie lecące do góry, najlepiej odpalać, wkładając je do pustej, szklanej butelki,

10.  nie wrzucaj petard i fajerwerków w miejsca, gdzie mogą znajdować się ludzie lub rzeczy łatwo zapalne,

11.  przewiduj ich tor lotu i miejsce upadku. Pamiętaj – fajerwerki i petardy to otwarte źródła ognia, które mogą być przyczyną pożaru!

12.  nie używaj ich, jeśli jesteś pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

 

Dzieci są zawsze bardzo zainteresowane fajerwerkami i petardami. Zwróć uwagę na swoje dziecko! Nie pozwól mu odpalać wyrobów pirotechnicznych, nawet jeśli bardzo Cię o to prosi! Przypilnuj, by trzymało się z dala od miejsca odpalania fajerwerków. Na pociechę możesz dać mu dużo bezpieczniejsze zimne ognie, ale niech bawi się nimi zawsze pod nadzorem osoby dorosłej.

 

Niech Sylwester lub inna uroczystość będą wystrzałowe, a nie wybuchowe!

 

 

Warunki przechowywania i sprzedaży materiałów pirotechnicznych

Sprzedaż materiałów pirotechnicznych dozwolona jest pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 listopada 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych (Dz. U. Nr 163, poz. 1577) oraz przepisów o ochronie przeciwpożarowej.

 

W przypadku materiałów podlegających koncesjonowaniu (wyroby przeznaczone do pokazów profesjonalnych) warunki określone zostały w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 października 2002 r. w sprawie pomieszczeń magazynowych i obiektów do przechowywania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. (Dz. U. Nr 190, poz. 1589).

 

Materiały pirotechniczne należy przechowywać i sprzedawać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.

 

Przechowywanie i sprzedaż materiałów pirotechnicznych w ilościach do 1000 kg może odbywać się pod warunkiem spełnienia następujących wymagań

1.     pomieszczenia powinny być wydzielone pożarowo,

2.     dopuszczalna ilość przechowywanych materiałów w obiekcie nie może przekraczać:

a.   w magazynie – 1000 kg,

b.   w magazynie podręcznym sklepu – 300 kg,

c.    w pomieszczeniach sprzedaży detalicznej – 100 kg.

3.     wyroby powinny być przechowywane w opakowaniach fabrycznych, zaopatrzonych w instrukcję użytkowania,

4.     dopuszcza się ekspozycję w witrynach sklepowych pojedynczych egzemplarzy wyrobów,

5.     zabrania się stosowania ognia otwartego i demonstrowania działania wyrobów w pomieszczeniach,

6.     zabrania się stosowania ogrzewania elektrycznego pomieszczeń,

7.     instalacje elektryczne powinny spełniać wymagania jak dla pomieszczeń zagrożonych pożarem,

8.     powłoki ścian, sufitów i podług powinny być co najmniej trudno zapalne,

9.     pomieszczenia powinny posiadać co najmniej wentylację grawitacyjną.

 

Przy stosowaniu materiałów pirotechnicznych w ilościach przekraczających 1000 kg mają zastosowanie przepisy w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, magazynowaniu i transporcie wewnątrzzakładowym materiałów wybuchowych.

 

Używając wyrobów pirotechnicznych należy pamiętać, że w wielu przypadkach wojewodowie lub władze samorządowe prawem miejscowym wprowadzają zakaz lub ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych, a możliwość organizowania pokazów uzależniają od uzgodnienia ich z właściwymi organami PSP.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More