Październik 2019

Realizacja projektu „Termomodernizacja zespołu budynków strażnicy KP PSP w Brzegu”

 

Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji projektu

W pierwszych miesiącach po podpisaniu umowy o dofinansowanie zrealizowano zakres prac związany z przygotowaniem dokumentacji w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego w ramach projektu.

Przygotowania do realizacji projektu obejmowały:

1) Wyłonienie wykonawcy w zakresie zarządzania projektem.

2) Opracowanie dokumentacji technicznej (projektowo-kosztorysowej) na montaż instalacji fotowoltaicznej

3) Opracowanie dokumentacji przetargowej i wyłonienie wykonawcy robót budowlanych;

4) Wyłonienie inspektora nadzoru inwestorskiego w branżach sanitarnej, budowlanej i elektrycznej;

 

Zarządzanie projektem

W dniu 8 kwietnia 2019 r. podpisano umowę na świadczenie usługi zarządzania projektem dla zadania „Termomodernizacja zespołu budynków strażnicy KP PSP w Brzegu”

 

Instalacja fotowoltaiczna

W ramach prac przygotowawczych wystąpiła konieczność opracowania dokumentacji technicznej (projektowo – kosztorysowej) związanej z montażem instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu. Umowa o prace projektowe została podpisana w dniu 11 marca 2019 r. Odbiór dokumentacji nastąpił w dniu 5 kwietnia 2019 r.

 

Postępowanie przetargowe

W dniu 01.04.2019 ogłoszone zostało postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych w ramach projektu. W dniu 17.04.2019r. postępowanie to zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 4) ustawy Pzp, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W dniu 18.04.2019r. postępowanie zostało ogłoszone ponownie. W dniu 7.05.2019r. po raz kolejny postępowanie to zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 4) ustawy Pzp, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W dniu 07.05.2019r. postępowanie ogłoszono po raz trzeci i ostatecznie w dniu 10.06.2019r. podpisano umowę z wyłonionym wykonawcą.

 

Inspektor nadzoru inwestorskiego

Przeprowadzono procedury w celu wyłonienia wykonawcy pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (w branżach sanitarnej i budowlanej, a także w zakresie instalacji elektrycznych). W dniu 11 czerwca 2019 r. wyłoniono wykonawcę w zakresie nadzoru branży sanitarnej i budowlanej, w dniu 12 czerwca 2019 r. podpisano umowę.

W zakresie nadzoru instalacji elektrycznych wyłoniono wykonawcę w dniu 5 lipca 2019 r., następnie w dniu 9 lipca 2019 r. podpisano umowę.

 

Realizacja prac budowlanych

W dniu 12 czerwca 2019 r. przekazano teren budowy wykonawcy. W okresie od 10 czerwca do 1 października 2019 r. wykonano część prac ogólnobudowlanych w zakresie robót murarskich, docieplono część ścian i stropodachów, wymieniono okna i drzwi zewnętrzne, wykonano izolację oraz ocieplenie ścian przyziemia . Zrealizowano modernizację instalacji centralnego ogrzewania i rozpoczęto montaż pieców. Na dachach obiektów wykonano remont kominów oraz obróbki dekarskie.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More