Opis projektu

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja  zespołu budynków strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu przy ul. Saperskiej 16, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki.

Tytuł projektu „Termomodernizacja zespołu budynków strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Brzegu”

Wartość projektu: 3 010 567,16 PLN

Wkład funduszy Europejskich /85% /: 2558982,08  PLN 

Projekt  współfinansowany /15%/:451 585,08 PLN

przez:

Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 221 585,08 PLN

Wojewodę Opolskiego w kwocie 230 000,00 PLN

Umowa została podpisana w dniu 26 lutego 2019 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest ograniczenie emisji CO2 do atmosfery poprzez zwiększenie efektywności energetycznej budynków Komendy Powiatowej PSP w Brzegu i tym samym ograniczenie  zużycia energii na terenie miasta Brzeg. W wyniku projektu zmniejszy się poziom kosztów eksploatacyjnych, ponadto planowana inwestycja poprzez oszczędność w zużyciu energii pierwotnej, spowoduje ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz zwiększy efektywność energetyczną, co z kolei będzie miało wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego. Główny cel projektu ma doprowadzić do zmniejszenia zapotrzebowania na energię o 72% w budynkach objętych projektem. Roczna oszczędność kosztów energii wyniesie 129 792, 65 zł/rok. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach objętych projektem wyniesie 2207,81 GJ/rok. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza odpowiedzialnych za powstanie zjawiska tzw. niskiej emisji oraz emisji gazów cieplarnianych, w tym szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych dla inwestycji wyniesie 174,99 tony równoważnika CO2.

Projekt przyczyni się do realizacji celu głównego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Poprzez realizację inwestycji wsparta zostanie gospodarka efektywnie korzystająca z zasobów, która jest przyjazna środowisku oraz sprzyja spójności gospodarczej.

Bezpośrednim efektem działania będzie zwiększenie efektywności energetycznej budynków. Dodatkowym rezultatem podjętych interwencji w działaniu, któremu przyświeca cel nadrzędny – ograniczenie emisji CO2, będzie poprawa stanu środowiska w skali lokalnej dzięki ograniczeniu emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi.

Zakres projektu:

 1. modernizacją systemu c.w.u. i systemu grzewczego wraz z montażem kolektorów słonecznych;
 2. wymianę stolarki drzwiowej i okiennej;
 3. montaż instalacji fotowoltaicznej;
 4. wymianę oświetlenia na energooszczędne w technologii led w ilości 875
 5. prace dociepleniowe;

 

Planowane efekty:

 • Roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 174,99 tony równoważnika CO2
 • Zmniejszenie zużycia energii cieplnej  (GJ/rok) – 1756,32
 • Zmniejszenie rocznego zużycia energii elektrycznej (kWh/rok) – 87326,00
 • Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach (GJ/rok) – 2 207,81

 

MECHANIZM ZAPOBIEGAJĄCY POTENCJALNYM NADUŻYCIOM

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu z siedzibą przy ul. Saperskiej 16 będąc Beneficjentem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, poddziałania 1.3.1, realizując projekt „Termomodernizacja zespołu budynków strażnicy KP PSP w Brzegu” jest zobowiązana dokumentami programowymi do poinformowania, że został wdrożony: mechanizm umożliwiający sygnalizowanie wystąpienia potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych.

Program został opracowany i udostępniony przez Instytucję Zarządzającą i stanowi narzędzie informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez

 1. specjalny adres e-mail: nadużycia.POIS@mir.gov.pl

lub

 1. elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

W dniu 10 czerwca 2019 r. została podpisana umowa z Wykonawcą wyłonionym w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania „Termomodernizacja zespołu budynków strażnicy KP PSP w Brzegu”. Zadanie będzie realizowane przez firmę Usługi Remontowo-Budowlane „Ciepły Dom” z siedzibą w Karnkowie  nr 15a  57-130 Przeworno.

Komendę Powiatową PSP w Brzegu reprezentował bryg. mgr inż. Dariusz Maciążek – Komendant Powiatowy, firmę Usługi Remontowo-Budowlane „Ciepły Dom” reprezentował właściciel Dariusz Pożuczek.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More