Opinia dla oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910)

Art. 126 [Spełnianie wymagań ochrony przeciwpożarowej]

1. Lokal, w którym jest prowadzony oddział przedszkolny w publicznej albo niepublicznej szkole podstawowej, znajdujący się w użytkowanym budynku istniejącym lub jego części, powinien spełniać wymagania ochrony przeciwpożarowej zapewniające bezpieczne warunki realizacji przez ten oddział przedszkolny zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz pobytu dzieci i innych osób przebywających na terenie oddziału przedszkolnego, określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 4.

2. Organ prowadzący szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, znajdujący się w lokalu, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany uzyskać pozytywną opinię właściwego komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej potwierdzającą spełnianie wymagań, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 4.

3. Odmowa wydania pozytywnej opinii, o której mowa w ust. 2, następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

4. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, wymagania ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając konieczność zapewnienia odpowiedniej jakości edukacji, wychowania i opieki nad dziećmi.

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej z dnia 25 sierpnia 2017r. (Dz.U. z 2020r. poz. 1531)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More