Opinia dla placówki niepublicznej

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910)

Rozdział 8. Szkoły i placówki niepubliczne

Art. 168 [Warunki zakładania szkół i placówek niepublicznych]

ust. 4 pkt. 3 lit. d) bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniające wymagania określone w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przepisach o ochronie środowiska, przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno-budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej; spełnienie tych wymagań potwierdza się przez dołączenie do zgłoszenia odpowiednio pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz pozytywnej opinii komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej;

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More