Operat przeciwpożarowy

Operat przeciwpożarowy określa wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów. Musi zostać uzgodniony w drodze postanowienia z właściwym komendantem powiatowym lub miejskim Państwowej Straży Pożarnej. Następnie na wniosek organu wydającego decyzję na gospodarowanie odpadami jest przeprowadzona kontrola w zakresie spełnienia wymogów ochrony przeciwpożarowej w miejscu wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów.

Uzgodnienie operatu z organem Państwowej Straży Pożarnej:
Uzgadniając warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w formie postanowienia:
1) wyraża zgodę na ich zastosowanie,
2) wyraża zgodę na ich zastosowanie pod warunkiem spełnienia dodatkowych wymagań,
3) nie wyraża zgody na ich zastosowanie.

Osoby uprawnione do sporządzania operatów przeciwpożarowych:
1. rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961 ze zm.) – w przypadku gdy organem właściwym jest marszałek województwa albo regionalny dyrektor ochrony środowiska,
2. osobę, o której mowa w art. 4 ust. 2a tej ustawy – w przypadku gdy organem właściwym jest starosta
(Osoby wykonujące czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym czynności, o których mowa w ust. 1, polegające na zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, niezatrudnione w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a–5 i 8, są obowiązane posiadać tytuł zawodowy inżynier pożarnictwa albo tytuł zawodowy inżynier i dyplom ukończenia studiów w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego wydany do dnia 30 września 2019 r. lub studiów na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w zakresie bezpieczeństwa pożarowego wydany po dniu 30 września 2019 r.)

W sytuacji gdy obowiązek sporządzenia operatu przeciwpożarowego spełniającego wymagania określone w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 poz. 797) oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 43 ust. 8 tej ustawy, wynika z art. 183c ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219) to zgodnie z art. 184 ust. 4 pkt 5 tej ustawy osobą uprawnioną do sporządzania operatów przeciwpożarowych jest:
1. rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961).

Zakres merytoryczny operatu przeciwpożarowego, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach:

I. Przedmiot i cel opracowania,

II. Wskazanie osoby opracowującej operat z podaniem jego kwalifikacji,

III. Podstawy prawne,

IV. Ogólna charakterystyka podmiotu w tym informacje obejmujące:
– adres podmiotu (NIP, KRS, CEIDG),
– podstawowy zakres działalności,
– charakterystyka poszczególnych obiektów na terenie zakładu z podaniem ich funkcji oraz prowadzonych w nich procesach technologicznych oraz liczbie pracowników w poszczególnych obiektach,
– wyszczególnienie rodzajów odpadów palnych przewidzianych do przetwarzania, magazynowania, składowania lub wytwarzania wraz z wskazaniem ich mas oraz kodu określonego na podstawie Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 1 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2020 poz. 10) na terenie zakładu,
– wskazanie obiektów, instalacji lub innych miejsc związanych z przetwarzaniem, magazynowaniem, składowaniem lub wytwarzaniem z wyszczególnieniem rodzajów odpadów z podaniem ich maksymalnej masy w tym miejscu,
– informacje na temat możliwości wystąpienia składników, które mogą powodować, że składowane odpady są odpadami niebezpiecznymi (załącznik nr 4 do ustawy o odpadach).

V. Informacje w zakresie ochrony przeciwpożarowej obejmujące:
– warunki ochrony przeciwpożarowej i warunki techniczne, wynikające z przeznaczenia i sposobu użytkowania obiektu, instalacji w ramach procesu technologicznego związanego z przetwarzaniem, wytwarzaniem, składowaniem lub magazynowaniem odpadów palnych lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów na terenie zakładu
– lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,
– charakterystyka pożarowa poszczególnych rodzajów odpadów w obiekcie lub jego części, instalacji związanej z procesem technologicznym w zakresie przetwarzania, wytwarzania, składowania lub magazynowania odpadów palnych lub w innych miejscach przeznaczonych do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów na terenie zakładu.
– określenie przewidywanej gęstości obciążenia w obiekcie lub jego części, instalacji związanej z procesem technologicznym w zakresie przetwarzania, wytwarzania, składowania lub magazynowania odpadów palnych lub w innych miejscach przeznaczonych do
zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów na terenie zakładu,
– środki ochrony przeciwpożarowej w obiekcie lub jego części, instalacji związanej z procesem technologicznym w zakresie przetwarzania, wytwarzania, składowania lub magazynowania odpadów palnych lub w innych miejscach przeznaczonych do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów na terenie zakładu,
– spełnienie wymagań w zakresie klasy odporności pożarowej, stref pożarowych, instalacji i ich zabezpieczenia przeciwpożarowego itp.) dla obiekcie lub jego części, instalacji związanej z procesem technologicznym w zakresie przetwarzania, wytwarzania, składowania lub magazynowania odpadów palnych lub w innych miejscach przeznaczonych do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów na terenie zakładu
– spełnienie warunków w zakresie odległości od innych terenów i obiektów,
– warunki dojazdu pożarowego z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony,
– zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów ze wskazaniem hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych oraz wymaganych parametrów,
– określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice w tym wskazanie miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi dla obiektu lub jego części, instalacji związanej z procesem technologicznym w zakresie przetwarzania, wytwarzania, składowania lub magazynowania odpadów palnych lub w innych miejsc przeznaczonych do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów na terenie zakładu,
– sposobów postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
– czytelne plany graficzne odnoszące się do obiektu lub jego części, instalacji związanej z procesem technologicznym w zakresie przetwarzania, wytwarzania, składowania lub magazynowania odpadów palnych lub w innych miejsc przeznaczonych do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów na terenie zakładu oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności:
– powierzchni,
– wysokości obiektu lub liczby kondygnacji budynku,
– odległości od obiektów sąsiadujących,
– parametrów pożarowych występujących odpadów palnych,
– występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych – instalacjach,
obiektach budowlanych lub ich częściach, lub innych miejscach magazynowania odpadów,
– lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,
– podziału na strefy pożarowe,
– lokalizacji wyjść ewakuacyjnych z obiektów
– miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
– hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
– dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren zakładu,

VI. Opinię o której mowa w art. 11n ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961) o instalacjach, obiektach budowlanych lub ich częściach oraz innych miejscach przeznaczonych do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów, potwierdzającą spełnienie wymagań wynikających z warunków ochrony przeciwpożarowej oraz wskazanie ewentualnych warunków niezbędnych do ich spełnienia.

UWAGA:
Powyższy materiał należy traktować jako pomocniczy do sporządzenia operatu przeciwpożarowego. Powyższe informacje nie stanowią wytycznych, a jedynie odnoszą się do formy i merytorycznej zawartości dokumentu, jednocześnie nadmienić należy, iż nie stanowią one katalogu zamkniętego i w szczególnych przypadkach podmiot składający operat przeciwpożarowy może być wezwany do uzupełnienia złożonego dokumentu.
Wskazane informacje nie będą obowiązywały w momencie ukazania się aktu prawnego, który będzie określał wymagania jakie powinien spełniać operat przeciwpożarowy.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More