Odbiory obiektów

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333)

Art. 56 [Obowiązek zawiadamiania]
1. Inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, jest obowiązany zawiadomić, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów szczególnych, organy: 4) Państwową Straż Pożarną – o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania. Organy zajmują stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym.

1a. Przepisy ust. 1 stosuje się również w przypadku, gdy projekt budowlany obiektu budowlanego nieobjętego obowiązkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie wymagał uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej.

2. Niezajęcie stanowiska przez organy, wymienione w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, traktuje się jak niezgłoszenie sprzeciwu lub uwag.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961)

Art. 6  [Obowiązki różnych podmiotów]

5. Rozpoczęcie eksploatacji nowej, przebudowanej lub wyremontowanej budowli, obiektu lub terenu, maszyny, urządzenia lub instalacji albo innego wyrobu może nastąpić wyłącznie, gdy:
1) zostały spełnione wymagania przeciwpożarowe,
2) sprzęt, urządzenia pożarnicze i ratownicze oraz środki gaśnicze zapewniają skuteczną ochronę przeciwpożarową.

6. Inwestor jest obowiązany zawiadomić komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej właściwego dla miejsca lokalizacji inwestycji o zakończeniu budowy obiektu budowlanego istotnego ze względu na konieczność zapewnienia ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem i o zamiarze przystąpienia do jego użytkowania, w celu zajęcia przez tego komendanta stanowiska, o którym mowa w art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333).

Zgodnie z Prawem Budowlanym z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego inwestor jest obowiązany dołączyć dokumenty wymienione w art. 57 ust.1, 1a i 2.
Aby usprawnić proces odbioru tutejsza komenda przygotowała listę kontrolną wykazu dokumentów, które należy złożyć wraz z zawiadomieniem.

Do biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych zalicza się wszelkiego rodzaju zabezpieczenia drewna, konstrukcji stalowych, tras kablowych, systemów wentylacji, szczelin i łączeń, rur palnych i niepalnych, elewacji betonowych oraz budowa przegród i wydzieleń.

Do zabezpieczenia służyć mogą impregnaty, zaprawy ogniochronne, taśmy pęczniejące czy opaski ogniochronne, które przede wszystkim opóźniają osiągnięcie temperatury krytycznej, która prowadzi do utraty właściwości lub rozpoczęcia wydzielania łatwopalnych substancji. Zabezpieczenia ogniochronne bierne w przypadku wystąpienia pożaru nie są w stanie go powstrzymać, mogą jednak spowolnić jego rozwój, w wielu przypadkach to właśnie bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe sprawiają, że poniesione w wyniku pojawienia się ognia straty są znikome.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More