Do pobrania

Zgodnie z Prawem Budowlanym z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.) art. 56

1. Inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, jest obowiązany zawiadomić, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów szczególnych, organy: 4) Państwową Straż Pożarną – o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania. Organy zajmują stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym.

1a. Przepisy ust. 1 stosuje się również w przypadku, gdy projekt budowlany obiektu budowlanego nieobjętego obowiązkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie wymagał uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej.

Wykaz rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych
został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More